Obec Postřelmůvek
Postřelmůvek

Aktuality

28. 2. 2021

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 o přijetí krizového opatření

ze dne 26.února 2021 bude Mateřská škola Postřelmůvek od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřena.

Strava na pondělí 1. 3. 2021 je dětem automaticky odhlášená.  

Pokud by někdo potřeboval vyzvednout nějaké oblečení či boty pro děti, může si přijít v pondělí 1. 3. v době od 8:30 – 10:00 hod. do MŠ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení mateřská škola nepotvrzuje.  Tiskopis k žádosti najdete na webových stránkách ČSSZ.

Přeji vám hodně zdraví v dalších dnech.

Dana Zlámalová

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 11. 2020

Obnovení provozu

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět v provozu od úterý 1. 12. 2020. Nahlaste, prosím, zda Vaše dítě přijde či nepřijde do MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 11. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem z důvodu výskytu onemocnění Covid - 19, pracovní neschopnosti zaměstnanců a karantény od 11. 11. 2020 do odvolání uzavřena.

 

Formulář žádosti o ošetřovné je ke stažení na www stránkách ČSSZ:

  https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=756839104

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10. 2020

Vážení rodiče,

na základě žádosti od České lékařské společnosti vám předáváme informace ohledně povinnosti PCR testu u osob (včetně dětí) v kontaktu s COVID 19 na níže uvedeném odkazu.

Dopis KÚ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 10. 2020

Akce s rodiči Putování za světýlky je z důvodu mimořádných opatření zrušena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 8. 2020

Ve středu 2. 9. 2020 v 15.30 hod se uskuteční v MŠ třídní schůzky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 8. 2020

Vážení rodiče,

pokud potřebujete nějaké informace k provozu či docházce Vašeho dítěte, můžete se obrátit buď telefonicky (tel. 607 173 393), či osobně v MŠ ve dnech od 24. 8. - 31. 8. v době od 8.00 - 11.00 hod. na zaměstnance školy.

Děti přijaté k 1. 9. 2020 jsou automaticky nahlášené od 1. 9. na celodenní stravu. Pokud chcete dítě odhlásit buď na celý den nebo na oběd či odpolední svačinu, učiňte tak nejpozději do 31. 8. 2020 do 10.00hod. Změnu bude možné provádět vždy k 1.dne v měsíci. V případě nejasností volejte na uvedené tel. číslo.

Vyplněné formuláře nových dětí, které jste dostali na informační schůzce, přineste nejpozději 31. 8. 2020.

Těšíme se na Vás 1.září 


19. 5. 2020

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

zde ke stažení: přijaté děti 2020-21


8. 5. 2020

Podmínky při otevření MŠ od 25. 5. 2020

 

       Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.30 do 15.30hodin od pondělí 25. května 2020.
 • Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR. Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

 

       Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – toto prohlášení je ke stažení níže. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole.

 

       Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba
 • Doprovázející osoba se bude v areálu mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to jen po nezbytně nutnou dobu.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoba předá dítě pedagogickému pracovníkovi u vchodu do MŠ.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě vydesinfikuje ruce a bude mu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případ potřeby, každou samostatně v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 

       Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit na zahradě mateřské školy, je nutné mít dostatek vhodného oblečení.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

    Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se:

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

 

 čestné prohlášení ke stažení zde: příloha čestné prohlášení


4. 5. 2020

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče, 

v době hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena od 13.7. - 31. 8. 2020


6. 4. 2020

!!!! INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z důvodu nařízení MŠMT se mění podmínky zápisu:

 

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.    

Uskuteční se v  období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Přihlášku si můžete stáhnout zde: žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB) a doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 3. poštou,

 4. osobní podání - je možné  ve středu 6. 5. 2020 v době od 9 – 11.00 hod nebo po předchozí telefonické domluvě

 

Kritéria pro přijetí zůstavají stejná.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 3. rodný list dítěte - kopie, scan

 4. občanský průkaz zákonného zástupce - kopie, scan z obou stran

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let

 

Na kontakt uvedený (e-mail, telefon) na žádosti Vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude přihláška registrována.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na vchodových dveřích školy a web stránkách ve středu
20.5.2020 po dobu 14 dnů.
Doručení nepřijatých žádostí bude probíhat poštou nebo datovou schránkou po
vyvěšení přijatých žádostí.
V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


16. 3. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele obce Postřelmůvek se od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavírá Mateřská škola Postřelmůvek.


vloženo 28. 2. 2020

Vážení rodiče,

dne 6. 5. 2020 se bude konat v době od 10 - 11.30 hod a 13 - 15.30hod 

Zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2020/2021.

S sebou přineste:

  - rodný list a očkovací průkaz dítěte

  - občanský průkaz zákonného zástupce

  - vyplněnou žádost potvrzenou lékařem

 

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout zde:

 žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB)

 

Těšíme se na vás.


28. 2. 2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Postřelmůvek

kritéria


21. 8. 2018

Seznam věcí do MŠ:

zde ke stažení


 

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 6. 3. 2021
jasno 3 °C -2 °C
neděle 7. 3. jasno 5/-2 °C
pondělí 8. 3. zataženo 4/-1 °C

Partneři