Obec Postřelmůvek
Postřelmůvek

Aktuality

22. 11. 2022

Informace k lyžařskému kurzu

lyžařský kurz (3.44 MB)

Pokud máte o kurz zájem, nahlaste se ve třídě nejpozději do čtvrtka 22. 11. 2022.

Termín bude upřesněn.

...............................................................................................................................................................................................................................................

17. 5. 2022

Č.j. MS- POS 44/2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Postřelmůvek, okres Šumperk, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v řízení o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2022/2023 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Postřelmůvek, okres Šumperk, příspěvkové organizaci uchazečů s tímto registračním číslem:

    1 - přijato

    2 - přijato

    3 - přijato

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno na webových stránkách školy www. postrelmuvek. cz

 

Dana Zlámalová

ředitelka školy

.......................................................................................................................................................

16. 10. 2021

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

V době vánočních svátků bude MŠ uzavřena od 22. 12. 2021 - 2. 1. 2022

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

27. 8. 2021

Vážení rodiče,

v úterý 7. 9. 2021 v 15. 30 hod se v MŠ budou konat třídní schůzky.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. 8. 2021

Vážení rodiče,

nástup dětí do MŠ je 1. 9. 2021. Děti jsou automaticky přihlášeny k celodenní stravě. Pokud  bude dítě chodit po obědě nebo 1. 9. nepřijde do MŠ, je nutné se domluvit buď telefonicky , mailem nebo osobně v MŠ do 31. 8. 2021 do 10hod.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

30. 6. 2021 

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 je stanovena na částku 300 Kč za měsíc.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. 5. 2021

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022

ke stažení zde: přijaté děti 2021/2022 (15.53 kB)

....................................................................................................................................................................................................................................................

7. 5. 2021

PRAVIDLA PROVOZU OD 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5.  bude MŠ otevřena pro všechny děti

- při vstupu do MŠ použijte desinfekci na ruce a správně nasazený respirátor

- do MŠ povolen vstup pouze 1 doprovázející osobě a to po nezbytně nutnou dobu

- děti do MŠ přivádějte pouze zdravé

- zakazuje se vstup do MŠ všem, kteří vykazují známky infekce (kašel, rýma, zvýšená teplota, střevní potíže...)

.................................................................................................................................................................................

11. 4. 2021

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

 

Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena od 12. 7. - 31. 8. 2021. Provoz bude zahájen 1. 9. 2021. 

.....................................................................................................................

7. 4. 2021

Informace k otevření mateřské školy od 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 bude mateřská škola v provozu:

 •  pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

V MŠ mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele.

Děti nemají povinnost nosit v MŠ ochranu dýchacích cest (roušku či respirátor).

V případě docházky dítěte do MŠ je nutné jej přihlásit buď mailem nebo telefonicky (tel. 607173393) do pátku 9. 4. 2021 do 10hod.

Testování dětí

Testování dětí bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna účastí na testování.

 • K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování bude probíhat za asistence zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby přímo v MŠ a pod dohledem určené osoby z mateřské školy 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) bezprostředně po příchodu do MŠ.

Průběh testování:

Rodič po vstupu do MŠ provede s dítětem antigenní test a poté odchází z MŠ, dítě vyčká v šatně 15 minut do výsledku testu.

Pokud bude test pozitivní, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Pokud je výsledek testu negativní, dítě odchází do třídy.

 

Testovat se nemusí děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
 • byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

Pokud bude výsledek testu pozitivní, je zákonný zástupce dítěte povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře pro děti a dorost. Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Dítě, které mělo výsledek antigenního testu pozitivní, je povinno se tomuto vyšetření podrobit.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem je však nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

...................................................................................................................................

1. 4. 2021

Během uzavření mateřské školy nám na zahradě vyrostla pro děti nová herní sestava. 

Poděkování patří všem, kteří svou pomocí přispěli k tomu, aby udělali radost nejen dětem, které již MŠ navštěvují, ale i dětem, které do školky teprve nastoupí.

Na realizaci se kromě firmy Bonita podíleli:

Jakub Fojt (práce s bagrem), Václav Sitta, Martin Matějček, Ladislav Matějček, Tomáš Habich a paní učitelky z MŠ (Dana Zlámalová, Marie Hubáčková, Jana Řihánková) spolu se školní  asistentkou Janou Jílkovou.

Děkujeme také našemu panu starostovi Bc. Stanislavu Sittovi a zastupitelům obce Postřelmůvek, kteří schválili financování tohoto herního prvku.

Doufáme, že se dětem bude líbit a užijí si na zahradě spousty legrace.

herní sestava

--------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 2. 2021

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 200 o přijetí krizového opatření

ze dne 26.února 2021 bude Mateřská škola Postřelmůvek od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřena.

Strava na pondělí 1. 3. 2021 je dětem automaticky odhlášená.  

Pokud by někdo potřeboval vyzvednout nějaké oblečení či boty pro děti, může si přijít v pondělí 1. 3. v době od 8:30 – 10:00 hod. do MŠ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení mateřská škola nepotvrzuje.  Tiskopis k žádosti najdete na webových stránkách ČSSZ.

Přeji vám hodně zdraví v dalších dnech.

Dana Zlámalová

--------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 11. 2020

Obnovení provozu

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět v provozu od úterý 1. 12. 2020. Nahlaste, prosím, zda Vaše dítě přijde či nepřijde do MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 11. 2020

Vážení rodiče,

mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem z důvodu výskytu onemocnění Covid - 19, pracovní neschopnosti zaměstnanců a karantény od 11. 11. 2020 do odvolání uzavřena.

 

Formulář žádosti o ošetřovné je ke stažení na www stránkách ČSSZ:

  https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=756839104

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10. 2020

Vážení rodiče,

na základě žádosti od České lékařské společnosti vám předáváme informace ohledně povinnosti PCR testu u osob (včetně dětí) v kontaktu s COVID 19 na níže uvedeném odkazu.

Dopis KÚ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. 10. 2020

Akce s rodiči Putování za světýlky je z důvodu mimořádných opatření zrušena.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 8. 2020

Ve středu 2. 9. 2020 v 15.30 hod se uskuteční v MŠ třídní schůzky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 8. 2020

Vážení rodiče,

pokud potřebujete nějaké informace k provozu či docházce Vašeho dítěte, můžete se obrátit buď telefonicky (tel. 607 173 393), či osobně v MŠ ve dnech od 24. 8. - 31. 8. v době od 8.00 - 11.00 hod. na zaměstnance školy.

Děti přijaté k 1. 9. 2020 jsou automaticky nahlášené od 1. 9. na celodenní stravu. Pokud chcete dítě odhlásit buď na celý den nebo na oběd či odpolední svačinu, učiňte tak nejpozději do 31. 8. 2020 do 10.00hod. Změnu bude možné provádět vždy k 1.dne v měsíci. V případě nejasností volejte na uvedené tel. číslo.

Vyplněné formuláře nových dětí, které jste dostali na informační schůzce, přineste nejpozději 31. 8. 2020.

Těšíme se na Vás 1.září 


19. 5. 2020

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

zde ke stažení: přijaté děti 2020-21


8. 5. 2020

Podmínky při otevření MŠ od 25. 5. 2020

 

       Provoz mateřské školy

 • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.30 do 15.30hodin od pondělí 25. května 2020.
 • Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR. Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

 

       Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – toto prohlášení je ke stažení níže. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole.

 

       Příchod do mateřské školy

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
 • Doprovázet dítě bude jen jedna osoba
 • Doprovázející osoba se bude v areálu mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to jen po nezbytně nutnou dobu.
 • Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
 • Doprovázející osoba předá dítě pedagogickému pracovníkovi u vchodu do MŠ.
 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě vydesinfikuje ruce a bude mu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případ potřeby, každou samostatně v sáčku označeném jménem.
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

 

       Hygienická opatření

 • Velkou část dne budou děti trávit na zahradě mateřské školy, je nutné mít dostatek vhodného oblečení.
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).
 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

      Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

    Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se:

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

 

 čestné prohlášení ke stažení zde: příloha čestné prohlášení


4. 5. 2020

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče, 

v době hlavních prázdnin bude MŠ uzavřena od 13.7. - 31. 8. 2020


6. 4. 2020

!!!! INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z důvodu nařízení MŠMT se mění podmínky zápisu:

 

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.    

Uskuteční se v  období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Přihlášku si můžete stáhnout zde: žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB) a doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 3. poštou,

 4. osobní podání - je možné  ve středu 6. 5. 2020 v době od 9 – 11.00 hod nebo po předchozí telefonické domluvě

 

Kritéria pro přijetí zůstavají stejná.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 3. rodný list dítěte - kopie, scan

 4. občanský průkaz zákonného zástupce - kopie, scan z obou stran

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let

 

Na kontakt uvedený (e-mail, telefon) na žádosti Vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude přihláška registrována.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na vchodových dveřích školy a web stránkách ve středu
20.5.2020 po dobu 14 dnů.
Doručení nepřijatých žádostí bude probíhat poštou nebo datovou schránkou po
vyvěšení přijatých žádostí.
V případě nejasností či dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


16. 3. 2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele obce Postřelmůvek se od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání uzavírá Mateřská škola Postřelmůvek.


vloženo 28. 2. 2020

Vážení rodiče,

dne 6. 5. 2020 se bude konat v době od 10 - 11.30 hod a 13 - 15.30hod 

Zápis dětí do mateřské školy 

na školní rok 2020/2021.

S sebou přineste:

  - rodný list a očkovací průkaz dítěte

  - občanský průkaz zákonného zástupce

  - vyplněnou žádost potvrzenou lékařem

 

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout zde:

 žádost o přijetí do MŠ 2020 (1).docx (14.06 kB)

 

Těšíme se na vás.


28. 2. 2020

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Postřelmůvek

kritéria


21. 8. 2018

Seznam věcí do MŠ:

zde ke stažení


 

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, sobota 28. 1. 2023
oblačno 1 °C -5 °C
neděle 29. 1. polojasno 0/-7 °C
pondělí 30. 1. sněžení 2/-4 °C
úterý 31. 1. mírné sněžení 1/-2 °C

Partneři